Om RG Friends » Vedtægter
Vedtægter for foreningen RG Friends Denmark
 
Som vedtaget den 13. oktober 2020
 
 
§ 1
Navn og hjemsted
 
Stk. 1: Foreningens navn er RG Friends Denmark. Foreningen kaldes også RGS Venner eller Rytmisk Sportsgymnastisk Venner (binavne). Aktiviteter kan også oprettes under navnet RG Academy.
 
Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Frederiksberg kommune.
 
§ 2

Formål

 
Stk. 1: Foreningens formål er at fremme kendskabet til og bidrage til udviklingen af Rytmisk Sportsgymnastik (på engelsk Rhythmic Gymnastics) i Danmark gennem aktiviteter og samarbejde, herunder
 
 1. at formidle information om Rytmisk Sportsgymnastik i Danmark gennem foreningens aktiviteter og gennem egen hjemmeside og sociale medier,
 2. at tilbyde træning og undervisning i form af blandt andet trænings camps, Master Classes, gymnastikskole og seminarer,
 
 1. at etablere et sponsorsamarbejde med henblik på at støtte foreningens aktiviteter samt at støtte gymnaster økonomisk, f.eks. ved deltagelse i konkurrencer i udlandet,
 
 1. at samarbejde med organisationer, foreninger o. lign., der har sammenfaldende interesser med foreningen, herunder særligt Dansk Gymnastik Forbund og gymnastikforeninger, der er engageret i Rytmisk Sportsgymnastik, samt
 
 1. al anden aktivitet, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
 
§ 3
Medlemsforhold
 
Stk. 1: Som medlem kan optages enhver med interesse i foreningens formål.
 
Stk. 2: Medlemmer, der er under 14 år, kan kun optages som associerede medlemmer uden betaling af kontingent og uden stemmeret.
 
Stk. 3: Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Ved indmeldelse, bortset fra associerede medlemmer, jf. stk. 2, betales fuldt kontingent for det hele regnskabsår, dog således at ved indmeldelse og kontingentbetaling i regnskabsårets sidste 3 måneder gælder kontingentet tillige for det efterfølgende regnskabsår.
 
Stk. 3: Medlemmerne, bortset fra associerede medlemmer, jf. § 3, stk. 2, er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, der rejses på generalforsamlingen.
 
Stk. 4: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
 
Stk. 5: Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til formanden. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.
 
§ 4
Generalforsamlingen
 
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i efteråret, senest den 15. december.
 
Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for pågældende år. Dog har associerede medlemmer ret til at deltage i generelforsamlingen.
 
Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, bortset fra associerede medlemmer, jf. § 3, stk. 2, og medlemmernes stemmer vægtes lige.
 
Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.
 
§ 5
Indkaldelse til generalforsamling
 
Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 3. Indkaldelsen offentliggøres via foreningens hjemmeside, Facebook eller ved andet skriftlig meddelelse til medlemmerne.
 
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant
 9. Evt.
 
Stk. 4: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling
 
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.         
 
§ 7
Foreningens daglige ledelse
 
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på op til 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsens konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
 
Stk. 2: Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
 
Stk. 3: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Stk. 5: Formanden leder mødet og i dennes frafald næstformanden.
 
Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
 
Stk. 7: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.
 
Stk. 8: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne og kassereren fører foreningens regnskab.
 
§ 8
Tegningsregler
 
Stk. 1: Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.
 
§ 9
Hæftelse
 
Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 
§ 10
Regnskab og revision
 
Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingentår går fra 1. august til 31. juli.
 
Stk. 2: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.
 
Stk. 3: Kassereren opkræver kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.  
 
§ 11
Vedtægtsændringer
 
Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
 
§ 12
Opløsning
 
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.
 
Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
 
Stk. 3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen efter bestyrelsens bestemmelse til støtte af personer eller klubber, der arbejder for udvikling af rytmisk sportsgymnastik i Danmark, eller landsholdet af rytmisksportsgymnaster under Dansk Gymnastik Forbund eller under Team Danmark.
 
 
Datering og underskrift
 
Således vedtaget på generalforsamling den 13. oktober 2020
 
 
Jens Christian Larsen                                                       Bo Sachmann
     
Dirigentens navn og underskrift   Formandens navn og underskrift
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944