Om RG Friends » Vedtægter


Vedtægter for foreningen RG Friends Denmark Frederiksberg
 
Som vedtaget den 26. august 2021
 
 
§ 1
Navn og hjemsted
 
Stk. 1: Foreningens navn er RG Friends Denmark Frederiksberg. Foreningen kaldes også RG Friends Frederiksberg, RG Friends Denmark eller RG Friends (binavne). Aktiviteter kan også oprettes under navnet RG Academy Frederiksberg eller RG Academy.
 
Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Frederiksberg kommune.
 
§ 2
Formål
 
Stk. 1: Foreningens formål er at fremme interessen for udøvelse af og bidrage til udviklingen af rytmisk sportsgymnastik (på engelsk Rhythmic Gymnastics) gennem aktiviteter og samarbejde, herunder
 
  1. at formidle information om rytmisk sportsgymnastik gennem foreningens aktiviteter og gennem egen hjemmeside og sociale medier,
  2. at tilbyde træning og undervisning også i form af blandt andet trænings camps, Master Classes, gymnastikskole og seminarer,
  3. at udvikle gymnaster som besidder grundlæggende gymnastiske færdigheder, der ikke kun kan bruges i gymnastikken, men også videre ud i livet samt at skabe glæde, inkluderende fællesskab og sammenhold,
  4. at samarbejde med organisationer, foreninger o. lign., der har sammenfaldende interesser med foreningen, herunder særligt Dansk Gymnastik Forbund og gymnastikforeninger, der er engageret i rytmisk sportsgymnastik, samt
  5. al anden aktivitet, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
 
§ 3
Medlemsforhold
 
Stk. 1: Enhver med interesse i foreningens formål kan optages som aktivt medlem eller passivt medlem (støttemedlem).
 
Stk. 2: Indmeldelse sker elektronisk ved skriftlig henvendelse til foreningen.
 
Stk. 3: Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen umiddelbart inden sæsonstart for den pågældende sæson og opkræves forud kvartalsvis, halvårligt eller årligt som nærmere bestemt af bestyrelsen. Kontingent som passive medlem betales dog altid årligt.
 
Stk. 4: Udmeldelse af foreningen sker elektronisk ved skriftligt meddelelse til foreningen til en kontingentperiodes ophør. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.
 
Stk. 5: Hvis en kontingentrestance ikke er betalt inden udløbet af påmindelsesfristen, kan medlemmet slettes som medlem og ikke optages på ny før end den pågældende restance er betalt.
 
Stk. 6: Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter. Medlemmet kan senest 14 dage efter afgørelsen elektronisk ved skriftligt henvendelse kræve eksklusionen prøvet på den førstkommende generalforsamling. Et ekskluderet medlem kan kun optages på ny ved vedtagelse på en generalforsamling.
 
 
§ 4
Generalforsamlingen
 
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i foråret, senest den 30. april.
 
Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer.
 
Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, der er fyldt 16 år og har været aktivt eller passivt medlem hele den aktuelle sæson. I tilfælde af kontingentrestance bortfalder stemmeretten.
 
Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.
 
§ 5
Indkaldelse til generalforsamling
 
Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 3. Indkaldelsen offentliggøres via foreningens hjemmeside, Facebook eller ved andet skriftlig meddelelse til medlemmerne.
 
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden offentliggøres via foreningens hjemmeside, Facebook eller anden skriftlig meddelelse til medlemmerne.
 
Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse og godkendelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg formand
7. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer (op til 2 i lige år og op til 2 i ulige år)
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
 
Stk. 4: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.
 
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling
 
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.
 
§ 7
Foreningens daglige ledelse
 
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på op til 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
 
Stk. 2: Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
 
Stk. 3: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Stk. 5: Formanden leder mødet og i dennes frafald næstformanden.
 
Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
 
Stk. 7: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.
 
Stk. 8: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne og kassereren fører foreningens regnskab.
 
§ 8
Tegningsregler
 
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden eller kasseren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
 
§ 9
Hæftelse
 
Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 
§ 10
Regnskab og revision
 
Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 
Stk. 2: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.
 
Stk. 3: Kassereren foranlediger opkrævning af kontingent og betaling de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.
 
§ 11
Vedtægtsændringer
 
Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
 
§ 12
Opløsning
 
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.
 
 
Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
 
Stk. 3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen efter bestyrelsens bestemmelse til foreninger, der arbejder for udvikling af rytmisk sportsgymnastik i Danmark, eller landsholdet af rytmisksportsgymnaster under Dansk Gymnastik Forbund eller under Team Danmark.
 
 
Datering og underskrift
 
Således vedtaget på generalforsamling den 26. august 2021
 
 
 
_________________________                                         __________________________
Dirigentens navn og underskrift                                         Formandens navn og underskrift
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944