Om RG Friends » Referater m.m. » Referat ordinær generalforsamling oktober 2020
Referat af ordinær generalforsamling i RG Friends Denmark afholdt mandag den 13. oktober 2020, kl. 18.00 i Kantinen i Industriparken 44A, 2750 Ballerup:
Dagsorden:
 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning for sæson 2019/2020 ved formanden
 • Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ved ansvarlig for regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Forslag til ændring af foreningens vedtægter
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • Bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år ad gangen)
  • Bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år ad gangen)
 • Valg af suppleant (vælges for 2 år ad gangen)
 • Behandling af evt. indkomne forslag
 • Evt.
Formanden, Bo Sachmann, bød velkommen.

Ad. 1)
Jens Christian Larsen blev valgt som dirigent. Christian takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.
Ingen fremmødte havde bemærkninger til indkaldelsen eller tidspunktet for afholdelsen.
Kristine Sachmann blev valgt som referent.

Ad. 2)
Formanden aflagde herefter sin beretning for sæson 2019/2020. Beretningen havde fokus på de aktiviteter, som foreningen har stået for eller deltaget i:

Det har igen været en aktiv sæson, hvor aktiviteterne har afspejlet og understøttet foreningens formål. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at forårssæsonen blev noget anderledes end forventet på grund af Covid-19 og de medfølgende restriktioner. Vi har dog været særdeles heldige, at vores primære aktiviteter blev gennemført, og at Nordisk Mesterskab lige akkurat blev gennemført, inden Danmark lukkede ned:

Træningsaktiviteter
 • Træningscamp med Master Class den 9. – 11. august 2019 med omkring 26 gymnaster for delt på 2 hold. Vi ville gerne have haft tre hold, men der har ikke nok tilmeldte til hold 2, derfor blev kun hold 1 og hold 3 oprettet. Dora Vass var ansvarlig for Master Class og Katrine Field-Haugelund var hovedinstruktør for selve træningscampen sammen med instruktørerne Christina Rasmussen og Dorina Koska. Dansemodulerne med street/funk blev igen varetaget af en super engageret Jacqueline Francesca.
Virkelig god Master Class med Dora Vass hvor det på grund af ekstra instruktørressourcer var muligt at opdele holdet i 2 grupper med betydeligt større udbytte for gymnasterne. Fremadrettet skal RG Friends og hovedinstruktør have ansvaret for opdeling af gymnaster, så vi sikre en god proces.
Som noget nyt havde vi udarbejdet en detaljeret modulopdelt træningsplan. Det fungerede virkelig godt, sikrede bedre sammenhæng og forbedrede det samlede indhold af campen.

 
Samlet set et godt og varieret program med super instruktører, motiverede og engagerede gymnaster og fine tilbagemeldinger.

RG Friends Masters 2019 - internationale konkurrence
 • For tredje gang holdt foreningen RG Friends Masters i samarbejde med TIK.
 • Stor interesse med omkring 80 gymnaster fra 12 klubber fra 5 lande med blandet niveau, så konkurrence og inspiration på flere niveauer. Vi måtte desværre afvise et par klubber på grund af deltagerbegrænsning.
 • For første gang havde vi live stream og live scores.
 • Der var key-hangers med RG Friends tryk og navneskilte, diplomer, præmier og gaver til alle gymnaster (mindehåndklæde). Stor tak til foreningens sponsorer for deres bidrag og støtte til præmier og gaver.
 • Besøg af RG-fotograf Richard Merlen (Frankrig), der deltog for anden gang. Tak for interessen for dansk/nordisk RSG.
 • Meget vellykket og fine tilbagemeldinger fra både de danske og de udenlandske klubber.
 • Stor tak til TIK og alle hjælpere samt Magnus Harrysson for fine billeder. Også tak til klubberne, der hjalp med tæpper og oprydning bagefter, det er en stor hjælp.
Andre aktiviteter
 • Foreningen har fået MobilePay. Tak til Linda Neuman for at få dette etableret.
 • Søndag den 26. januar 2020 afholdt RG Friends en dragtworkshop med hjælp fra Pia Vejlby Schultz. Arrangementet, der blev hold i Kantinen i Industriparken 44A, gav mulighed for at arbejde med dragter, få hjælp og sparring samt lidt hygge. Tak til Pia. Vi håber at kunne gentage sådan et arrangement i denne sæson.
 • TIK Pokalen: Bander, videooptagelser, præmier og gaver til alle gymnaster og dommere.
Information og nyheder om RSG
 • Nyheder, artikler og information på RGFs Facebook og RGFs hjemmeside (mange besøgende). Også deling af gode tilbud fra Gymdanmark, blandt andet træneruddannelser og talentseminarer.
 • YouTube kanal: Alle videoer (fortsat mange views, flere end 200.000). Godt værktøj for både gymnaster og trænere.
Uden sponsorer ville det ikke være muligt at give præmier og gaver til gymnasterne, derfor en stor tak til foreningens sponsorer særligt Faaborg Pharma, Kvickly i Taastrup, Datasign, Onmondo, Sømod Bolcher og Spark by Pelote.

Også en stor tak til TIK og URG/RSG for samarbejdet og til instruktører og hjælpende medlemmer, som er med til at gøre RG Friends aktiviteter mulige.

Afslutningsvis anførte formanden, at foreningen er utrolig glade for, at vi trods Covid-19 og de fortsatte restriktionerne er lykkedes med at kunne tilbyde og gennemføre en meget vellykket sommertrænings camp og har planlagt at gennemføre RG Friends Masters 2020 dog i en mindre og mere sikker udgave til glæde for klubber og gymnaster.

Dirigenten takkede formanden for hans beretning.

Ad. 3)
Som ansvarlig for regnskab og budget uddelte og gennemgik Kristine Sachmann regnskabet for sæson 2019/2020 og fremhævede følgende:
Der anvendes fortsat følgende regnskabsprincipper, som er anbefalet af statsautoriseret revisor hos PWC (da RG Friends Denmark er en mindre støtteforening og for at undgå periodisering af poster):
 1. Kontingenter vedr. indmeldelser i perioden 1. maj til 31. juli (hvor kontingentet også gælder for det kommende regnskabsår) medtages ikke som indtægt, men optages i balancen. Disse kontingenter vil indgå i regnskabet for det efterfølgende regnskabsår som indtægter.
 2. Indbetalinger i indeværende regnskabsår for aktiviteter, der afholdes i efterfølgende regnskabsår, medtages ikke som indtægt, men optages i balancen. Disse beløb vil indgå i regnskabet for det efterfølgende regnskabsår som indtægter (hvor udgifterne til aktiviteterne også afholdes).
Ellers ikke så meget at bemærke, foreningen har ligesom forrige periode opnået et acceptabelt overskud. Det skal ses i forhold til, at foreningen gennemfører aktiviteter, hvor vi budgetterer med underskud, men enten har realiseret et neutralt resultat eller et mindre overskud, ligesom vi i perioden heller ikke har haft ekstraordinære udgifter. Budgetunderskud skal ses i forhold til, at bestyrelsen tidligere har været enige om at holde prisen for træningsaktiviteter så lave som muligt/rimeligt. Beløbsmæssigt ses en stigning i både indtægter og udgifter og balancen. Det skyldes, at både sommercampen og RG Friends Masters er blevet større og derfor har større indtægter og udgifter.

Regnskabet blev godkendt i nuværende form, således at evt. korrektion af regnskab som følge af mindre korrektionspost eftersendes til bestyrelsen.

Ad. 4)
Kassereren foreslog, at kontingent fortsat fastsættes til 100 kr.
Der var enighed om at fastholde kontingentet på 100 kr. 

Forslaget blev godkendt.

Ad. 5
Forslag til ændring af vedtægterne:
Formanden og kassereren redegjorde for baggrunden for forslaget og fremhævede følgende:

Navn: Kan bruges til trænings- og udviklingsaktiviteter, f.eks. sommerskole.
Hjemsted: Foreningen har reelt ikke haft tilknytning til København eller lavet aktiviteter i København, men samarbejdet med TIK, der ligger i Taastrup. Foreningen har tilknytning til Frederiksberg. Frederiksberg har heller ikke nogen klubber, der tilbyder RSG, hvorfor det giver mening at have hjemsted på Frederiksberg, hvor foreningens tilknytning er.
Formål: Opdateres så formålet afspejler, at foreningen udbyder træning og undervisning
Generalforsamling og indkaldelse til generalforsamling: Længere frist for GF af hensyn til afholdelse efter RG Friends Masters, der holdes primo november. Facebook da foreningen har fået FB.
Daglig ledelse: Beslutningsreferater underskrives ikke, da de laves elektronisk og bekræftes pr. mail.
Opløsning: Bestyrelsen ønsker at kunne give evt. formue til personer eller klubber, der arbejder for udvikling af rytmisk sportsgymnastik i Danmark.

Forslaget drøftedes og blev godkendt.

Ad. 6
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 ekstra suppleant:
Jens Christian Larsen blev valgt som bestyrelsesmedlem
Kristine Sachmann blev valgt som bestyrelsesmedlem
Nicoline Simone Sachmann blev valgt som suppleant
Jens Christian, Kristine og Nicoline takkede for valget.

Valg af revisor drøftedes og der var enighed om høre, om foreningens tidligere rådgiver fra PWC vil være foreningens revisor.

Ad. 7
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogle forslag til dagsordenen.

Ad. 8
Dirigenten spurgte om nogle havde noget til evt.

Forskellige spørgsmål drøftedes, herunder sponsorer, hjemmeside, logo, brug af sociale medier samt yderligere træningsaktiviteter. Der var ikke yderligere til eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var behandlet og generalforsamling gennemført og takkede for god ro og orden.

Kristine Sachmann, referent.

_________________________________________________________________
 

Bestyrelsen konstituerede sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde med Jens Christian Larsen som næstformand og Kristine Sachmann som kasserer og ansvarlig for budget og regnskab. Som ansvarlig for sponsorarbejdet fortsætter formanden sammen med næstformanden og Dorina Koska. Ansvarlig for sociale medier er formanden sammen med Dorina Koska. Som webmaster fortsætter Kristine Sachmann. Ansvarlig for foreningens træningsaktiviteter er Dorina Koska sammen med Nicoline Sachmann.

Kristine Sachmann, referent.
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944