Om RG Friends » Referater m.m. » Referat ordinær generalforsamling november 2019

Referat af ordinær generalforsamling i RG Friends Denmark afholdt mandag den 11. november 2019, kl. 19.00 i Cafe Stopuret i Taastrup Idræts Center, Parkvej 78, 2630 Taastrup

Dagsorden:
 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning for sæson 2018/2019 ved formanden
 • Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ved ansvarlig for regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af formand (vælges for 2 år ad gangen)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • Bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år adgangen)
  • Bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år adgangen)
 • Valg af suppleant (vælges for 2 år adgangen)
 • Behandling af evt. indkomne forslag
 • Evt.
Formanden, Bo Sachmann, bød velkommen.

Ad. 1)
Jens Christian Larsen blev valgt som dirigent. Christian takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.
Ingen fremmødte havde bemærkninger til indkaldelsen eller tidspunktet for afholdelsen.
Kristine Sachmann blev valgt som referent.

Ad. 2)
Formanden aflagde herefter sin beretning for sæson 2018/2019. Beretningen havde fokus på de aktiviteter, som foreningen har stået for eller deltaget i:
Det har igen været med aktiv sæson, hvor aktiviteterne har afspejlet og understøttet foreningens formål.
Træningsaktiviteter
 • 2 dages Master Class i begyndelsen af august med tidligere topgymnast Neta Rivkin for 16 gymnaster. Flot at få hende til Danmark. Meget dygtig og en spændende Master Class.
 • Træningsweekend anden weekend i august måned med omkring 26 gymnaster fordelt på 2 hold, RSG grundtræning og redskabsteknik med 2 RSG-instruktører samt street/funk dans med Jacqueline. Godt og varieret program med super instruktører og fine tilbagemeldinger.
RG Friends Masters 2018 - internationale konkurrence
 • For anden gang holdt foreningen RG Friends Masters i samarbejde med TIK.
 • Stor interesse med omkring 75 gymnaster, hvor omkring 1/3 var danske gymnaster. 12 klubber fra 5 lande med blandet niveau, så konkurrence og inspiration på flere niveauer.
 • Key-hangers med RG Friends tryk og navneskilte, diplomer, præmier og gaver til alle gymnaster (minde t-shirts). Sponsorer afgørende for præmier og gaver.
 • Besøg af fotograf Richard Merlen, der selv kontaktede RGF for at deltage.
 • Meget vellykket og fine tilbagemeldinger.
 • Stor tak til TIK og alle hjælpere samt Anette Wolfsen for fine billeder. Også tak til klubberne, der hjalp med tæpperne bagefter, det er en stor hjælp.
Andre aktiviteter
 • Desværre ingen dragtworkshop hos Pia i sidste sæson, men det håber vi der kommer i denne sæson.
 • TIK Pokalen: Ballonport, bander, videooptagelser, præmier og gaver til alle gymnaster
 • DM: Bander og videooptagelser.
 • Inviteret til Gymdanmarks seminar for rytmisk gymnastik, hvor der blevet drøftet vision og fremtid. RGF deltog og bidrog med input i workshoppen og gruppearbejdet. Det var en veltilrettelagt og spændende workshop.
Information og nyheder om RSG
 • Nyheder, artikler og information på RGFs Facebook og RGFs hjemmeside (mange besøgende). Også deling af gode tilbud fra Gymdanmark, blandt andet træneruddannelser, talentseminarer og talentsamarbejder.
 • Vi havde ”gæsterapporter” på RGF Facebook i forbindelse med JVM og VM, da RG Friends kun fulgte med på live stream.
 • YouTube kanal: Alle videoer (mange views, der snart runder 200.000). Godt værktøj for både gymnaster og trænere.
Uden sponsorer ville det ikke være muligt at give præmier og gaver til gymnasterne, derfor en stor tak til foreningens sponsorer særligt Fåborg Farma, Kvickly i Taastrup, Datasign, Sømod Bolcher og Spark by Pelote.

Også en stor tak til TIK og URG/RSG for samarbejdet og til instruktører og hjælpende medlemmer, som er med til at gøre RG Friends aktiviteter mulige.

Ad. 3
Som ansvarlig for regnskab og budget uddelte og gennemgik Kristine Sachmann regnskabet for sæson 2018/2019 og fremhævede følgende:
Der anvendes fortsat følgende regnskabsprincipper, som er anbefalet af statsautoriseret revisor hos PWC (da RG Friends Denmark er en mindre støtteforening og for at undgå periodisering af poster):
 1. Kontingenter vedr. indmeldelser i perioden 1. maj til 31. juli (hvor kontingentet også gælder for det kommende regnskabsår) medtages ikke som indtægt, men optages i balancen. Disse kontingenter vil indgå i regnskabet for det efterfølgende regnskabsår som indtægter.
 2. Indbetalinger i indeværende regnskabsår for aktiviteter, der afholdes i efterfølgende regnskabsår, medtages ikke som indtægt, men optages i balancen. Disse beløb vil indgå i regnskabet for det efterfølgende regnskabsår som indtægter (hvor udgifterne til aktiviteterne også afholdes).
Ellers ikke så meget at bemærke, foreningen har ligesom forrige periode opnået et acceptabelt overskud. Det skal ses i forhold til, at foreningen har gennemført aktiviteter, hvor vi har budgetteret med underskud, men enten har realiseret et neutralt resultat eller et mindre overskud, ligesom vi i perioden heller ikke har haft ekstraordinære udgifter. Budgetunderskud skal ses i forhold til, at bestyrelsen tidligere har været enige om at holde prisen for træningsaktiviteter så lave som muligt/rimeligt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4
Kassereren foreslog, at kontingent fortsat fastsættes til 100 kr.
Der var enighed om at fastholde kontingentet på 100 kr. 

Forslaget blev godkendt.

Ad. 5
Valg af formand:
Bo Sachmann blev valgt som formand.

Bo takkede for valget.

Ad. 6
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
Helle Christensen havde meddelt, at hun ikke ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Dorina Koska havde meddelt, at hun gerne ville indtræde i bestyrelsen som medlem.
Dorina Koska blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Linda Neuman ønskede at fortsætte som suppleant, hvorfor det blev besluttet ikke at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Alle takkede for valget.

Ad. 7
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogle forslag til dagsordenen.

Ad. 8
Dirigenten spurgte om nogle havde noget til evt.
Forskellige spørgsmål drøftedes.
Der er fortsat behov for at opdatere foreningens vedtægter, hvilket foreslås gennemført i forbindelse med en ekstraordinærgeneralforsamling eller generalforsamlingen 2020.
Der var ikke yderligere til eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var behandlet og generalforsamling gennemført og takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede og takkede Helle for hendes store arbejde for RG Friends de sidste 2 år særligt i forbindelse med træningsweekenderne og RG Friends Masters.

Kristine Sachmann, referent.
_________________________________________________________________
 
Bestyrelsen konstituerede sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde med Jens Christian Larsen som næstformand, Kristine Sachmann som kasserer og ansvarlig for budget og regnskab. Som ansvarlig for sponsorarbejdet fortsætter formanden sammen med næstformanden og Dorina Kaska. Ansvarlig for Facebook er formanden sammen med Dorina Koska. Som webmaster fortsætter Kristine Sachmann.

Kristine Sachmann, referent.
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944