Om RG Friends » Referater m.m. » Referat ordinær generalforsamling november 2015

Referat fra generalforsamling i RG Friends Denmark den 15. november 2015:

Generalforsamling i Taastrup Idrætshaller den 15. november 2015, kl. 10.00

Formanden, Isabelle Steinhoff, bød velkommen til bestyrelsen og de fremmødte.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt
Ad. 1
Bo Sachmann blev valgt som dirigent. Bo takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og ingen fremmødte havde bemærkninger til indkaldelsen.

Ad. 2
Kristine Sachmann meldte sig som referent.

Ad. 3
Formanden aflagde sin beretning og redegjorde blandt andet for baggrunden for etablering af foreningen, formålet med foreningen (se foreningens vedtægter) og opstarten af foreningen.
Formanden supplereret af bestyrelsen gennemgik herefter de aktiviteter, som foreningen havde gennemført:
 • Etablering af foreningens hjemmeside
 • Rammer til flere konkurrencer
 • Præmier og gaver til flere konkurrencer i samarbejde med sponsorer
 • Dragt workshops
 • Information om RSG i form af nyhedsbreve og på vores hjemmeside
 • Planlægning af en træningsweekend i august måned
Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 4
Kasseren, Kristine Sachmann, uddelte kopi af og gennemgik regnskabet og fremhævede følgende:
 • Der anvendes følgende regnskabsprincipper, som er anbefalet af statsautoriseret revisor hos PWC (da RG Friends Denmark er en mindre støtteforening og for at undgå periodisering af poster):
 
1) Kontingenter vedr. indmeldelser i perioden 1. maj til 31. juli (hvor kontingentet også gælder for det kommende regnskabsår) medtages ikke i det indeværende regnskabsår, men i det efterfølgende regnskabsår og
 
2) Indbetalinger i indeværende regnskabsår for aktiviteter, der afholdes i efterfølgende regnskabsår, optages i balancen og vil indgå i regnskabet for det efterfølgende regnskabsår som hhv. indtægter og udgifter.
 
 • Balancens aktiver består af hhv. overskuddet for 2014/2015, kontingenter for 2015/2016 samt betalinger vedrørende weekendtræningen.
 Adspurgt forklarede kasseren, at regnskabet ud over opgørelse af indtægter og udgifter også skal indeholde en balance over aktiver og passiver.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5
Formanden forklarede, at bestyrelsen ønsker at udvide bestyrelsen med et medlem og en suppleant.
Gitte Pedersen stillede op som medlem til bestyrelsen. Gitte præsenterede sig kort og fortalte blandt andet, at hun er tilknytte til Ballerup Gf.
Anja Mejnholt-Jakobsen stillede op som suppleant til bestyrelsen. Anja præsenterede sig kort og fortalte blandt andet, at hun også er tilknyttet til Ballerup Gf.
Gitte blev valgt som medlem til bestyrelsen og Anja blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Begge takkede for valget.

Ad. 6
Kasseren foreslog, at kontingent for sæson 2015/2016 fastsættes til 100 kr.
Forslaget blev godkendt.
Muligheden for et familiekontingent drøftedes, herunder forskellen mellem at yde støtte og være kunde. Der var enighed om forslaget om et familiekontingent tages op til næste år.

Ad. 7
Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad. 8
Formanden fortalte, at der planlægges en dragt workshop søndag den 17. januar 2016 kl. 11.00. Nærmere oplysninger vil blive sendt til medlemmer og lagt på foreningens hjemmeside.

Information til
 • nye RSG klubber og
 • nye gymnaster i eksisterende klubber
drøftedes, herunder hvordan vi orienterer om RG Friends Denmark. Det blev foreslået, at foreningen udarbejder et introduktionsbrev om RG Friends Denmark til nye gymnaster og deres forældre. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.
 
Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var behandlet og takkede for god ro og orden.
 
Kristine Sachmann, referent.
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944