Om RG Friends » Referater m.m. » Referat ordinær generalforsamling januar 2018

Referat af ordinær generalforsamling i RG Friends Denmark afholdt onsdag den 3. januar 2018, kl. 19.00 i Cafe Sophia i Taastrup Idræts Center, Parkvej 78, 2630 Taastrup:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for sæson 2016/2017 ved formanden
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ved ansvarlig for regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand:
 • Formand (vælges for 2 år adgangen): Bo Sachmann er villig til genvalg
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 • Bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år adgangen): Helle Christiansen (Helle Erangey ønsker ikke genvalg)
 • Suppleant (vælges for 2 år adgangen): Jens Christian Larsen
7. Behandling af evt. indkomne forslag
8. Evt.

Formanden, Bo Sachmann, bød velkommen.

Ad. 1)
Pia Vejby Schultz blev valgt som dirigent. Pia takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.

Det bemærkedes, at generalforsamlingen skulle have været afholdt senest den 15. november 2017 ifølge vedtægterne. Som følge af planlægning og afholdelse af RG Friends Masters 2017 havde bestyrelsen besluttet af udsætte afholdelsen af generalforsamlingen.

Ingen fremmødte havde bemærkninger til indkaldelsen eller tidspunktet for afholdelsen.

Kristine Sachmann blev valgt som referent.

Ad. 2)
Formanden aflagde herefter sin beretning for sæson 2016/2017. Han indledte med at konstatere, at foreningen faktisk har haft en meget aktiv sæson, og at aktiviteterne afspejler og understøtter foreningens formål.
Beretningen havde fokus på de aktiviteter, som foreningen har stået for eller deltaget i:

Træningsaktiviteter
Træningsweekend august måned 2016 for 19 gymnaster: Klassik ballet ved Sarah Michaelsen, RSG grundtræning ved Alua Bekturova Johanna Bonow og moderne dans med Tine Hammerbo

Træningsdag oktober måned 2016 for 20 gymnaster: Gratis for medlemmer klassik ballet ved Sarah Michaelsen og RSG grundtræning ved Johanna Bonow

Træningsweekend juni måned 2017 for 23 gymnaster: RSG grundtræning ved Alua Bekturova og Camilla Olsen og moderne dans Tine Hammerbo

Det nye reglement - dommeraktiviteter
Nyt reglement trådte i kraft 1. januar 2017 med markante ændringer, derfor fokusområde for at bidrage til et godt dommerniveau og sikre gymnaster rigtige og retfærdige bedømmelser.

Seminar med Alua Beturova for dommere og trænere oktober måned: I samarbejde med URG/Gymdanmark.

Seminar med Alua Beturova for dommere, trænere og gymnaster december måned: I samarbejde med URG/Gymdanmark.

Tilbud om støtte til dommeruddannelse i Sverige (Bitten Vibe, Hjerting, søgte og blev tildelt støtte). Vi har modtaget en fin tilbagemelding fra Bitten. 

Tildeling af støtte til Alua Bekturova til uddannelse til FIG dommer. Alua bestod med et flot resultat. Efterfølgende har Alua bidraget med ekstra seminar om reglementet og ekstra undervisning.

Hjulpet Gymdanmark/URG med at skaffe international FIG dommer Marie Multobakk til DM, da Alua ikke kunne deltage.

Oprettet fane på RG Friends hjemmeside om det nye reglement. Her finder man:
- Alle præsentationer fra de seminarer, som RG Friends har holdt
- Præsentationer fra den svenske dommeruddannelse
- Marie Multobakks kahoots (quizzer om reglementet som læringsværktøj)
 
Konkurrencer
TIK Pokalen: Hjælp til klaring af hallen (ballonport), bander, videooptagelser, præmier og gaver til alle gymnaster
Jyske Bank Pokalen: I samarbejde med TIK udlån af ekstra tæppe til glæde for gymnasterne
DM: Bander, videooptagelser, præmier og gaver til alle gymnaster.

Information og nyheder om RSG
Dragtworkshop hos Pia i januar måned 2017
Facebook oprettet: Løbende information og nyheder 
Udover fane om det nye reglement løbende information og nyheder på RGF hjemmeside (nyheder og kalender meget besøgt)
Youtube kanal: Alle videoer (mange views særligt af de yngre gymnaster). Godt værktøj for både gymnaster og trænere.

Uden sponsorer ville præmier og gaver til gymnasterne ikke være muligt, derfor en stor tak til Niels Elgaard Kristensen og Helle Erangey for også at deltage i sponsorarbejdet.

Også en stor tak til TIK og URG/RSG for samarbejdet og til instruktører og hjælpende medlemmer, som er med til at gøre RG Friends aktiviteter mulige.

Ad. 3
Som ansvarlig for regnskab og budget uddelte og gennemgik Kristine Sachmann regnskabet for sæson 2016/2017 og fremhævede følgende:

Der anvendes fortsat følgende regnskabsprincipper, som er anbefalet af statsautoriseret revisor hos PWC (da RG Friends Denmark er en mindre støtteforening og for at undgå periodisering af poster):
 1. Kontingenter vedr. indmeldelser i perioden 1. maj til 31. juli (hvor kontingentet også gælder for det kommende regnskabsår) medtages ikke som indtægt, men optages i balancen. Disse kontingenter vil indgå i regnskabet for det efterfølgende regnskabsår som indtægter.
 2. Indbetalinger i indeværende regnskabsår for aktiviteter, der afholdes i efterfølgende regnskabsår, medtages ikke som indtægt, men optages i balancen. Disse beløb vil indgå i regnskabet for det efterfølgende regnskabsår som indtægter (hvor udgifterne til aktiviteterne også afholdes).
Foreningen har i perioden et mindre underskud, men det skal ses i forhold til de afholdte aktiviteter, herunder særligt aktiviteter i forbindelse med det nye reglement og dommeruddannelse, hvor foreningen ikke har taget betaling for deltagelse i seminarer og har bidraget med støtte til to dommeres uddannelse.

Samtidig blev det fremhævet, at bestyrelsen tidligere har været enige om at holde prisen for træningsaktiviteter så lave som muligt/rimeligt.

Ved en fejl er en betaling til en instruktør/indlægsholder ikke blevet gennemført. Derfor er der fortsat en kreditor tilbage fra sæsonen 2015/2016. Kristine Sachmann foreslog, at det skyldig beløb betales kontant sammen med et par flasker vin som undskyldning (idet bemærkes, at instruktøren ikke har rykket for betaling). Der var enighed herom.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4
Kassereren foreslog, at kontingent fortsat fastsættes til 100 kr.
Der var enighed om at fastholde kontingentet på 100 kr. 

Forslaget blev godkendt.

Ad. 5
Valg af formand:
Bo Sachmann blev valgt.

Bo takkede for valget.

Ad. 6
Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant:
Helle Christiansen blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Jens Christian Larsen blev valgt som suppleant.

Begge takkede for valget.

Ad. 7
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogle forslag til dagsordenen.

Ad. 8
Dirigenten spurgte om nogle havde noget til evt.

Kristine Sachmann gennemgik foreningens foreløbige aktiviteter og planer for den indeværende sæson:
 1. RG Friends indledte den nye sæson med en træningsweekend i august måned 2017
 2. Samtidig holdt foreningen et seminar om reglementet for dommer og trænere som optakt til den nye sæson
 3. International konkurrence RG Friends Masters 2017 blev afholdt i november måned 2017
 4. Workshop overvejes i begyndelsen af 2018
 5. Konkurrencer, hvor vi vil hjælpe med rammerne: Foreløbigt TIK Pokalen, måske andre konkurrencer, hvor vi spørges, og gerne DM og Skåne Danmark (hvis URG/RSG er med på det)
 6. Træningsweekend (fredag, lørdag og søndag) for alle rækker i august måned
 7. Overvejelser om RG Friends Masters 2018 efteråret 2018.
Der var ikke yderligt til eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var behandlet og generalforsamling gennemført og takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede og takkede Helle Erangey for godt samarbejde og hendes bidrag til RG Friends, herunder samarbejdet om sponsorer, gode ideer og holdninger samt i særdeleshed gennemførelse af RG Friends Master og villighed til at fortsætte i bestyrelsen frem til afholdelse af generalforsamlingen.
 
Kristine Sachmann, referent.
_________________________________________________________________
 
Bestyrelsen konstituerede sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde med Pia Vejby Schultz som næstformand og kasserer, Kristine Sachmann som ansvarlig for budget og regnskab og Helle Christiansen som revisor. Ansvarlig for sponsorarbejdet er formanden sammen med Helle Christiansen og Jens Christian Larsen. Ansvarlig for Facebook er formanden sammen med Helle Christiansen. Som webmaster fortsætter Kristine Sachmann.
 
Kristine Sachmann, referent.
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944